Liir Sölring !: Basic Vocabulary/Grundwortschatz II / 2

Der nächste Teil des Nordfriesischen/Söl´ring Wortschatzes ! !! Erstmal nur auf Deutsch / For some Time only in German !!

Abend = di Inj (-er)
acht = aacht
alle (alles) = ali (ales)
alt (älter) = ual´ (ial´er)
Ampel = di Ampel (-s/-er)
antworten = swaari
Apfel = di Aapel (-er)
April = di April / di Gérsmuun
arbeiten = aarberi
Arm = di Jerem (-er)
Ast = di Twich (-en/ Twiiger)

Aufgabe = Ápgaav (-wen)
Auge = dit Oog (-en)
August = di August / Bárichtmuun
Auto = di Wain (-er) / di/dit Auto (-s)

Baby = di Dütji (-s)
baden = baadhi
Ball = di Baal (-en)
Bank = di Baank (-er) ! Bank (Geld) = di Bank (-en) !
Bauch = di Bük (-en)
bauen = bech (Haus: ápseet)
Baum = di Boom (-er)
Bein = dit Biin (pl. Biin)
bewegen = biweegi
bezahlen = bitaali
Biene = di Em (-en)
Bild = di/dit Skelt (-er)
Birne = di Piar (-en)
bitten = ber
Blatt = di Bleer (-en)
blau = blö
bleiben = bliiv
Blume = di Kröl (-en), di Bloom (-en, Gartenblumen)
blühen = bloomi (Blumen), blostri (Bäume), drii (Getreide)
Blüte = di Bloster (-n, Baum/Strauch), di Bloom (-en, Blumen)
Boden = di Buurem (-er, Grund), di Grün (-er, Erdboden)
böse = árig
braun = brün
bringen = bring
Brot = dit Bruar (-er)
Brief = di Breev (-wer)
Bruder = di Brödher (-n)
Buch = dit Bok (-er)
bunt = broket, klööret (vielfarbig)
Busch = di Bosk (-er)

Cent = Sent (-s)
Computer = di Kompjuuter (plural: gleich)

danken = danki
denken = teenk
Dezember = di Detsember / di Jöölmuun
Dienstag = di Tiisdai
Donnerstag =  di Türsdai
drei = trii
dunkel = junk

Ei (Eier) = dit Ai (-er)
eins = Jen
elf = elev
Eltern = di Aalern
Ende = dit Jen´(-er)
eng = naar
Ente = di En´ (-en)
Erde = di Öört
essen (isst) = dit Iit, (Verb = iit)
Eule = di Katüül (-en)
Euro = di Euro (-s)

fahren (fährt) = mit Wagen: köör, mit Schiff: faar
fallen (fällt) = faal
Familie = di Familji (-n)
fangen (fängt) = fang
Februar = di Febriwaari (Biikimuun)
fein = fain (adjektiv: fain, fiin)
Feld = di Eeker (n) (gebiet: Birik, schach: Rüt (en)
Fenster = di Wining (-er)
finden = finj 
Finder = di Finjer (-s/-n)
fliegen (fliegt) = flö
Flügel = di Jük (-en)
flüssig = laapen
fragen (fragt) = fraagi
Frau = di Wüf / Wüfhaur (pl. Wüfhaur)
Freitag = di Friidai
fremd (Fremde) = freemer, (di Freemer - n)
freuen (Freude) = (jen) frügi, (di Früger, di Höög, di Formaak)
Freund (Freundin) = di Frinj (-er), Partner: di Fründ (-en) , Freundin: Frinjin-en, Fründin-en
frisch = frisk
Frucht = di/dit Frücht (-en)
Frühling = di Uurs
füllen = fel
fünf = fif
Fuss = di Fut (pl. Fet)

Garten = di Guart (-er)
geben (gibt) = dö (etwas geben), iiv (vorhanden sein, möglich sein)
gehen (geht) = gung
gelb = güül
Geld = dit Jil´
Gemüse = di Greensaaken (pl.), dit Greens, dit Greentji
Gesicht = dit Gesicht (-er)
gestern = jüster
gesund = sün, kral (munter, vital)
Gras = dit Gérs
gross = gurt
grün = green
gut = gur

Haare = dit Hiir (-en)
haben (hat) = LEKTION I
Hals = di Hals (-en)
halten (hält) = hual´
Hand = di Hun´ (-en)
hart = hart
Hase = di Haas (-en)
Haus = di Hüs (pl. Hüüsing)
Haut = di Hir, dit Fel (-en), di Sken
Hecke = di Hek (-en)
heiss = mal wárem
heissen = jit
helfen (hilft, Hilfe) = help, di Help
hell = leecht
Hemd = di/dit Sjürt (-er)
Herbst = di Hárefst
Herr = di Her (-en) !! nicht als Anrede !!
----
heute = deling (injung = heute Abend, it Medai = heute Mittag, miarlung = heute morgen, aur Nacht = heute Nacht) !! oder Kombination tö inj, tö nacht, tö medai .... !!
-----
Hexe = di Heks (-en)
Himmel = di Hemel
hören = hiir
Hose = di Boks (-en)
Hund = di Hün´(-er)
hundert = hönert

Igel = di Stachelswin (pl. swin)

Jahr = dit Jaar (-en)
Januar = di Janiwaari / di Ismuun
Juli = di Jüüli / ???
Junge = di Dreeng (-er)
Juni = di Jüüni / ???

Käfer = di Koler (-s)
Kalender = di Kalener (-s)
kalt, Kälte = kuul, di Kol
Katze = di Kat (-er)
kaufen = koopi
Kind = dit Jungen (pl. Jungen)
Klasse = di Klas (-en)
Kleid = di Rok (-er)
klein = litj, kliin (zierlich)
kommen = kum
können (kann) = LEKTION I
Kopf = di Haur (pl. Haudher)
Körper = di Körper (-s)
krank = kraank

laufen (läuft) = laap
laut = gurtem
leben (lebt) = lewi
legen (legt) = lii
leicht = lecht
leise = litjem
lernen = liir
lesen (liest) = lees
Leute = di Lir (pl. Liren)
Licht = dit Leecht
lieb (lieben) = lef, (hoken) lefhaa
liegen (liegt) = lii

machen = maaki
Mädchen = dit Faamen (pl. Faamner/nen)
Mai = di Mai / di Krölenmuun
malen = maali
Mann = di Man (pl. Maaner)
März = di Marts / Uursmuun
Maus = di Müs (pl. Müs)
Minute = di Minüt (-en)
Mittwoch = di Winjsdai
Monat = di Muun (-en)
Montag = di Mondai
morgen = miaren
Mund = di Mür (-en)
müssen (muss) = mut/skel !! LEKTION I !!
Mutter = di Mooter (-n)

Nacht = di Nacht (-er)
Name = di Noom (-er)
Nase = di Nöös (-en)
Nebel = di Töök, di Diis
nehmen (nimmt) = nem
neu = nii
neun = niigen
November = di Nowember / di Töökmuun

Obst = di/dit Frücht (-en)
Ohr = di Uar (-en)
Oktober = di Oktoober / Hárefstmuun
Onkel = di Oom (-en)
Ostern = di Puask

Papier = dit Popiir
Pferd = di Hingst (-er)
pflanzen = plaanti
pflegen (pflegt) = pleegi
Platz = di Plaats (-en), di Stair (Staidher) (ort)
Puppe = di Pop (-en)

quaken = knári (Frosch), Kwáki (Ente)

Raupe = di Rip (-en)
rechnen = reek(e)ni 
reden = snaki
Regen = di Riin
reich = rik
reisen = raisi
Rock = di Skort (-er)
rollen = roli
rot = ruar
Rücken = di Rech (-en)
rufen = röp

Saft = di Saft (-en)
sagen (sagt) = sii
Salz = dit Saalt
Samstag = di Seninj (-en)
Sand (sandig) = dit Sön´ (sön´ig)
Satz = di Sats (-en)
schauen =  skaui
scheinen = skiin (ex. Sonne), vorkommen = fuarkum/liki
Schere = di Sjern (-er)
schlafen = sliip
schlagen = slaa
Schnee = di Sne
schneiden = skiar
schnell = gau, waker
schön = dailk, fain
schreiben (schreibt) = skriiv
Schuh = di Skoch (pl. Skuur)
Schule = di Skuul (-en)
schwarz = suurt
Schwester = di Sester (-n)
sechs = soks
sehen (sieht) = se
Seife = dit Siip
Sekunde = di Sekund (-en)
September = di September / di Hárefstmuun
sieben = soowen
singen (singt) = sjung
sitzen (sitzt) = set
Sohn = di Dreeng (-er) (älter: Seen (-en))
sollen = skel
Sommer = di Somer (-n)
Sonne = di Sen
Sonntag = di Sendai
sparen = spaari
Spaziergang = di Kaiering (-s), Kaiertji (-s)
spielen = spöli
Sport = di Sport
Stange = di Stang (-en)
stehen (steht) = stuun
stellen = stel
Stift = di Stift (-en)
still = stel
Strauch = di Bosk (-er)
Stunde = di Stün (-en)
suchen = sjuk

Tag = di Dai (pl. Daagen)
Tante = di Most (-en)
Tasche = di Fek (-en)(an Kleidung),, di Task (-en)(Trage/Handtasche)
Tee = di Tee
Telefon = dit Telefoon (-en/-s)
Tier = dit Diirt (-er)
Tochter = dit Faamen (pl. Faamen/Faamner)
tragen (trägt) = drai
trinken = drink
turnen = turni

üben (übt) = ööwi
Uhr = di Klok (-en)

Vater = di Faadher (-n)
Verkehr = di Forkiir
versuchen = forsjuk
vier = fjuur
Vogel = di Fügel (-er)

warm (Wärme) = wárem, di Wár(e)mker
warten = teev
waschen (wäscht) = taui
Wasser = dit Weeter
Weg = di Wai (-en)
Weihnachten = di Jööl
weiss = wit
weit = fiir. (geräumig = wir)
werden (wird) = LEKTION I
Wetter = dit Wedher
Wiese = di Ingi (-s)
Wind = di Winj
Winter = di Wunter (-n)
Woche = di Week (-en)
wohnen = uuni
wollen (will) = wel´
Wort = di/dit Uurt (-er)
wünschen = wenski
Wurzel = di Röt (-er)

Zahl (zählen) = di Tal (-en), teel
Zahn = di Ter (pl. Ter)
Zehe = di Tuan (-en)
zehn = tiin
zeigen (zeigt) = weegi
Zeit = di Tir (-en)
Zimmer = di Rüm (-er)
Zucker = di/dit Soker
zwei = tau
Zwiebel = di Skalot (-en)
zwölf = twelev

Verben


Antworten = swaari (regelmässig)
Ik swaari
Dü swaarest
Hi swaaret
.... swaari
Vergangenheit: dü: swaarest, X: swaaret
Partizip: swaaret

Arbeiten = aarberi (regelmässig)
Ik aarberi
Dü aarberst
Hi aarbert
... aarberi
Vergangenheit: dü: aarberst, X: aarbert
Partizip: aarbert

Baden = baadhi (regelmässig)
Wie swaari

Bauen = bech (regelmässig)
Ik bech
Dü bechst
Hi... becht
.... bech
Vergangenheit: dü: bechst, X: becht
Partizip: becht

Viele der nächsten Wörter werden regelmässig sein, merkt euch die ersten Beispiele und benutzt diese !

Bauen (Haus) = ápseet
Wie bech

Bewegen = biweegi (regelmässig)
Wie swaari

Bezahlen = bitaali (regelmässig)
Wie swaari

Bitten = ber
Ik ber
Dü berst
Hi bert
... ber
Vergangenheit: dü: buarst, X: buar
Partizip: böören

Bleiben = bliiv
Ik bliiv
Dü blefst
Hi bleft
.... bliiv
Vergangenheit: dü: bleefst, X: bleev
Partizip: blewen

Blühen = bloomi (Blumen), blostri (Bäume), drii (Getreide) !! regelmässig !!
Bloomi = wie swaari
Blostri = wie aarberi (blosteri)
Drii = wie bech

Bringen = bring
Ik bring
Dü bringst
Hi bringt
.... bring
Vergangenheit: dü: braachst, X: braacht
Partizip: braacht

Danken = danki (regelmässig)
Wie swaari

Denken = teenk
Ik teenk
Dü teenkst
Hi teenkt
... teenk
Vergangenheit: dü: taachst, X: taacht
Partizip: taacht

Essen = iit
Ik iit
Dü etst
Hi et
... iit
Vergangenheit: dü: eetst, X: eet
Partizip: iiten

Fahren = köör (Wagen) (regelmässig)
Wie aarberi

Fahren = faar (Schiff)
Ik faar
Dü farst
Hi fart
... faar
Vergangenheit: dü: fuarst, X: fuar
Partizip: féren

Fallen = faal
Ik faal
Dü falst
Hi falt
... faal
Vergangenheit: dü: feelst, X: feel
Partizip: feelen

Fangen = fang (regelmässig)
Wie bech

Finden = finj
Ik finj
Dü fenst
Hi fent
... finj
Vergangenheit: dü: fuanst, X: fuan
Partizip: fünen

Fliegen = flö
Ik flö
Dü flochst
Hi flocht
... flö
Vergangenheit: dü: floogst, X: floog
Partizip: flöögen

Fragen = fraagi (regelmässig)
Wie swaari

Füllen = fel (regelmässig)
Wie bech

Geben = dö
Ik dö
Dü dérst
Hi dér
... dö
Vergangenheit: dü: dörst, X: dör
Partizip: dön

Geben = iiv (existieren)
Ik iiv
Dü jefst
Hi jeft
... iiv
Vergangenheit: dü: jaafst, X: jaav
Partizip: iiwen

Gehen = gung
Ik gung
Dü gairst
Hi gair
... gung
Vergangenheit: dü: gingst, X: ging
Partizip: gingen

Halten = hual´
Ik hual´
Dü haltst
Hi halt
... hual´
Vergangenheit: dü: hölst, X: höl
Partizip: hölen

Heissen = jit
Ik jit
Dü jitst
Hi jit
... jit
Vergangenheit: dü: jitst, X: jit
Partizip: jiten

Helfen = help
Ik help
Dü helpst
Hi helpt
.... help
Vergangenheit: dü: holpst, X: holp
Partizip: holpen

Hören = hiir
Ik hiir
Dü jerst
Hi jert
... hiir
Vergangenheit: dü: jerst, X: jert
Partizip: jert

Kaufen = koopi
Wie swaari

Kommen = kum
Ik kum
Dü kumst
Hi kumt
... kum
Vergangenheit: dü: kámst, X: kám
Partizip: kemen

Laufen = laap
Ik laap
Dü lapst
Hi lapt
... laap
Vergangenheit: dü: löpst, X: löp
Partizip: löpen

Leben = lewi
Wie swaari

!! Legen/Liegen = lii !!
Ik lii
Dü liist
Hi liit
... lii
Vergangenheit: dü: lairst, X: lair
Partizip: lair

Lernen/Lehren = liir (regelmässig)
Wie bech

Lesen = lees
Ik lees
Dü last
Hi last
... lees
Vergangenheit: dü: lost, X: los
Partizip: leesen

Lieben = lefhaa !! siehe Haa/Haben in der ersten Lektion I !!

Machen = maaki (regelmässig)
Wie swaari

Malen = maali (regelmässig)
Wie swaari

Nehmen = nem
Ik nem
Dü nemst
Hi nemt
... nem
Vergangenheit: dü: noomst, X: noom
Partizip: nomen

Pflanzen = plaanti (regelmässig)
Wie swaari

Pflegen = pleegi (regelmässig)
Wie swaari

Rechnen = reek(e)ni (regelmässig)
Wie aarberi

Reden = snaki (regelmässig)
Wie swaari

Reisen = raisi (regelmässig)
Wie swaari

Rollen = roli (regelmässig)
Wie swaari

Rufen = röp
Ik röp
Dü reepst/röpst
Hi reept/röpt
... röp
Vergangenheit: dü: rööpst, X: rööp
Partizip: rööpen

Sagen = sii 
Ik sii
Dü sairst
Hi sair
... sii
Vergangenheit: dü: sairst, X: sair
Partizip: sair

Schauen = skaui (regelmässig)
Wie swaari

Schauen = luki (regelmässig)
Wie swaari

Scheinen = skiin (Sonne)
Ik skiin
Dü skinjst
Hi skintj
... skiin
Vergangenheit: dü: skinjst, X: skintj
Partizip: skintj

Scheinen (Vorkommen) = liki / fuarkum (siehe: Kum/Kommen)
Liki = Wie swaari

Schlafen = sliip
Ik sliip
Dü sleepst
Hi sleept
... sliip
Vergangeheit: dü: slöpst, X: slöp
Partizip: slöpen

Schlagen = slaa
Ik slaa
Dü slairst
Hi slair
... slaa
Vergangenheit: dü: slochst, X: sloch
Partizip: slain

Schneiden = skiar
Ik skiar
Dü skiarst
Hi skiart
... skiar
Vergangenheit: dü: skiarst, X: skiar
Partizip: skéren

Schreiben = skriiv
Ik skriiv
Dü skrefst
Hi skreft
... skriiv
Vergangenheit: dü: skreefst, X: skreev
Partizip: skrewen

Sehen = se
Ik se
Dü sjochst
Hi sjocht
... se
Vergangenheit: dü: saagst, X: saag
Partizip: sen

Singen = sjung
Ik sjung
Dü sjungst
Hi sjungt
... sjung
Vergangenheit: dü: soongst, X: soong
Partizip: süngen

Sitzen = set
Ik set
Dü setst
Hi set
... set
Vergangenheit: dü: seetst, X: seet
Partizip: seeten

Sollen = skel
Ik skel
Dü sket
Hi skel
... skel
Vergangenheit: dü: skut, X: skul
Partizip: skul

Sparen = spaari
Wie swaari

Stehen = stuun
Ik stuun
Dü staanst
Hi staant
... stuun
Vergangenheit: dü: stönst, X: stön
Partizip: stönen

Stellen/Beruhigen = stel
Wie bech

Suchen = sjuk
Ik sjuk
Dü sjukst
Hi sjukt
... sjuk
Vergangenheit: dü: saachst, X: saachst
Partizip: saacht

Tragen = drai
Ik drai
Dü draist
Hi drait
... drai
Vergangenheit: dü: drochst, X: droch
Partizip: drain

Trinken = drink
Ik drink
Dü drinkst
Hi drinkt
... drink
Vergangenheit: dü: droonkst, X: droonk
Partizip: drunken

Turnen = turni (regelmässig)
Wie aarberi

Üben = ööwi (regelmässig)
Wie swaari

Versuchen = forsjuk (wie Suchen/sjuk)
Wie Suchen/sjuk

Warten = teev (regelmässig) ! v am ende verändert sich !!!!
Ik teev
Dü teefst
Hi teeft
... teev
Vergangenheit: dü: teefst, X: teeft
Partizip: teeft

Waschen = taui (regelmässig)
Wie swaari

Wohnen = uuni (regelmässig)
Wie swaari

Wollen = wel´ 
Ik wel´
Dü wet
Hi wel´
... wel´
Vergangenheit: dü: wit, X: wil
Partizip: wil

Wünschen = wenski (regelmässig)
Wie swaari

Zählen = teel (regelmässig)
Wie bech

Zeigen = weegi (regelmässig)
Wie swaari


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Liir Nuurđfriisk / Liir Sölring !

Liir Sölring !: VocabularySentences/Diktate VI / 6

Liir Sölring !: Pronunciation/Aussprache